logomobiel

side02Falabella Stamboek Europa Evenementen Commissie Reglement.

Organisatie

De commissie bestaat uit 3 leden, 1 voorzitter en 2 bestuursleden. Elk jaar kan er 1 bestuurslid wisselen. De voorzitter blijft voor een periode van 3 jaar aan.

De commissie bestaat uit begunstigers van het FSE. De bestaande commissie zal beslissen wie herkozen wordt of als nieuw bestuurslid kan aantreden.

De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur dat haar heeft ingesteld.

De FSE evenementencommissie heeft een uitvoerende en adviserende taak in de doelstelling van het bevorderen van het unieke zeldzame Falabella Ras.

Taken van de FSE evenementencommissie

– Contact met de begunstigers

- Facebook

– Pr en promotie falabella ras

- Budget

– Sponsoring

– Advies

- Website evenementen

Begunstigers

De commissie vertegenwoordigd en onderhoudt de contacten met de begunstigers en organiseert de jaarlijkse meeting met de begunstigers. FSE ontvangt van de commissie de notulen. De commissie zal de begunstigers rechtstreeks van alle informatie voorzien.

Keuring

Het stamboek bestuurd is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het organiseren en houden van jaarlijkse Europese keuring.

Pr een promotie

De commissie zal zich bezig houden met pr en promotie activiteiten van het Falabella ras.

Budget

De commissie presenteert eerst de begroting ter goedkeuring aan het FSE bestuur.

Na akkoord begroting worden de facturen direct naar het secretariaat gestuurd en FSE zal zorgdragen voor de betalingen.

Sponsoring

De commissie draagt de zorg voor sponsors voor een evenement.

Website

Op de website zijn extra kopjes aangebracht voor de commissie: t.w.

  • FSE evenmenten commissie,
  • Events
  • Falabella News

De commissie krijgt de inlogcode van FSE website, zodat ze zelfstandig alle ontwikkelingen ten aanzien van de evenementen, mededelingen, uitslagen en promotie activiteiten direct kunnen plaatsen op de website..

Advies aan FSE bestuur

Een genomen besluit in een commissievergadering wordt in de vorm van een advies schriftelijk ter kennis gebracht aan het FSE bestuur. Bij de behandeling van een dergelijk advies in een vergadering van het FSE bestuur kan dit advies worden toegelicht door de voorzitter van de FSE evenementen commissie.

Een door het FSE commissie uitgebracht advies zal in de eerst daarop volgende vergadering van het FSE bestuur worden behandeld.

Wordt een advies van een commissie door FSE bestuur verworpen, dan dient deze verwerping onder opgaaf van redenen schriftelijk aan de betreffende commissie te worden medegedeeld door de secretaris of door degene die hem/haar heeft vervangen.

Indien tenminste de helft van de begunstigers van FSE evenementen commissie schriftelijk aan de voorzitter van die commissie verzoekt een vergadering te beleggen, is die voorzitter verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek een vergadering te laten uitschrijven, elke vergadering binnen een maand na voormelde ontvangst dient plaats te vinden.

Commissievergadering

Iedere commissievergadering wordt gepresideerd door de voorzitter van de betreffende commissie. De voorzitter stelt in overleg met de bestuursleden de agenda van de vergadering vast. Een van de bestuursleden treedt op als secretaris of als secretaresse in de commissievergadering(en) Hij/zij verzorgt de notulen. Hij/zij convoceert commissie vergadering(en) op verzoek van de voorzitter van de betreffende commissie of van het FSE bestuur.

Hij/zij licht de voorzitter in omtrent hetgeen er binnen het werkterrein der betreffende commissie, sedert de voorgaande commissievergadering is voorgevallen. Hij/zij is verplicht de voorzitter der commissie alle inlichtingen te verstrekken, welke deze mocht verlangen.